googleplus facebook

Privacyverklaring

Mei 2018

Inleiding

Voor De Gastoudercentrale staat het belang van de klant – uw belang – te allen tijde centraal. Dat betekent dat wij diensten, -producten én oplossingen bieden, die voor u waardevol zijn en aansluiten bij uw situatie. Gebaseerd op integriteit en wederzijds respect. Voor het leveren van de best mogelijke dienstverlening en samenwerking is het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk.

Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina leest u meer over ons privacybeleid, zodat het voor u helder is welke gegevens we verzamelen, waarom we dat doen en hoe we met uw gegevens omgaan.

Deze privacyverklaring is ook van toepassing op de onderdelen Stichting Derdengelden Gastouderopvang en Opvangapp. De Gastoudercentrale is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft over ons privacybeleid of anderszins, dan vernemen wij dat graag van u.

Verwerking van persoonsgegevens

Voor een deel van de persoonsgegevens die wij verwerken, zijn wij zelf verantwoordelijk, bijvoorbeeld indien u op onze website en contactformulier invult of zich aanmeldt voor de gastoudermarktplaats. Voor andere persoonsgegevens, zoals de kassiersfunctie en de gegevens in Opvangapp, heeft het gastouderbureau ons ingeschakeld als verwerker. Het gastouderbureau is in juridische zin aan te merken als verantwoordelijke voor deze verwerking: zij bepalen waarom de gegevens nodig zijn en hoe lang deze bewaard moeten blijven. Gezamenlijk spannen wij ons in voor een zo compleet mogelijke dienstverlening.

Verwerkte persoonsgegevens

De Gastoudercentrale verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten, omdat u deze zelf aan ons verstrekt en/of omdat derden deze aan ons verstrekken zoals aangesloten gastouderbureaus. Wij hebben deze gegevens nodig om overeenkomsten aan te gaan en/of onze diensten (volledig) uit te voeren.

Hierover vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Naam van gezinnen, contactpersonen gezin, gebruikers (Lees verder gebruikers Opvangapp) en personen die informatie opvragen
– Voorletters, voor- en achternaam van ouders, kinderen, gastouders, huisgenoten (Lees verder inclusief structureel aanwezigen) en contactpersonen gastouderbureau
– Geslacht van ouders, kinderen, gastouders, huisgenoten, contactpersonen gezin, personen die informatie opvragen en contactpersonen gastouderbureau
– Geboortedatum van ouders, kinderen, gastouders, huisgenoten en contactpersonen gastouderbureau
– BSN van ouders, kinderen, gastouders en huisgenoten
– Adresgegevens inclusief locatiegegevens van gezinnen, ouders, gastouders en personen die informatie opvragen
– Telefoonnummer(s) van gezinnen, ouders, gastouders, contactpersonen gezin, gebruikers, personen die informatie opvragen en contactpersonen gastouderbureau
– E-mailadres(sen) van gezinnen, ouders, gastouders, huisgenoten, contactpersonen gezin, gebruikers, personen die informatie opvragen en contactpersonen gastouderbureau
– Opgeslagen documenten, zoals kopie identiteitsbewijs en Verklaringen Omtrent het Gedrag, van ouders, gastouders en huisgenoten
– Opvanglocatie(s) inclusief LRKP en locatiegegevens van gastouders
– Details gastoudermarktplaats, zoals opvangvoorkeuren, beschikbaarheid, thuissituatie en opvangervaring van gastouders
– Rekeninggegevens van gezinnen, gastouders en contactpersonen gastouderbureau
– Incassomachtiging van gezinnen
– IP-adres(sen) van gebruikers
– Internetbrowser en apparaat type van gebruikers
– Logingegevens van gebruikers
– Gegevens over uw activiteiten op onze website, zoals laatste login en uitgevoerde bewerkingen van gebruikers
– Handtekeningen van gebruikers

Doel verwerken persoonsgegevens

De Gastoudercentrale verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doeleinden:
– Het aangaan van overeenkomsten
– In het kader van de deelnameovereenkomst met de aangesloten gastouderbureaus, dus in opdracht van deze gastouderbureaus
– Het vastleggen van betalingsgedrag
– Het financieel afhandelen van overeenkomsten
– Het aanmelden van gastouders voor de gastoudermarktplaats
– Het vastleggen van marktgegevens
– Het communiceren over de opdracht en/of gestelde vragen
– Het verzenden van nieuwsbrieven aan aangesloten gastouderbureaus
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Grondslag verwerken persoonsgegevens

De Gastoudercentrale verwerkt uw persoonsgegevens alleen met gegronde redenen, namelijk:
– Om de diensten uit onze overeenkomsten uit te voeren
– Vanwege een wettelijke verplichting
– Met uw toestemming
– Vanwege ons gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld het belang om de weerbaarheid van onze organisatie veilig te stellen of om onze klanten te beschermen.

Persoonsgegevens minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Als u de indruk heeft dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens verzamelen over een minderjarige, neem dan contact met ons op.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De Gastoudercentrale bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, dan wel op grond van de wet is vereist of door de aangesloten gastouderbureaus is bepaald. Aanmeldingen op de gastoudermarktplaats worden doorgaans binnen enkele dagen overgedragen aan een aangesloten gastouderbureau. Wij bewaren deze gegevens uiterlijk 2 jaar, voordat deze gegevens geanonimiseerd worden opgeslagen ten behoeve van marktgegevens. Persoonsgegevens ten behoeve van de nieuwsbrief worden bewaard gedurende de periode dat men aangemeld was tijdens de contractduur. Wanneer u ons een e-mail stuurt of een vraag stelt via een contactformulier, dan beoordelen wij deze vraag. Voor vragen over bijvoorbeeld betalingen en contracten hanteren wij de bewaartermijn zoals wettelijk bepaald in de fiscale bewaarplicht. Overige vragen bewaren wij maximaal 2 jaar nadat we hierop hebben gereageerd, om eventuele vervolgvragen te kunnen beantwoorden en om te zien waar eerder contact over geweest is. Alle persoonsgegevens die horen bij de aangesloten gastouderbureaus worden na beëindiging van de overeenkomst nog maximaal 7 jaar bewaard na het jaar dat deze gegevens niet meer relevant zijn geworden.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

De Gastoudercentrale deelt uw persoonsgegevens enkel voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Hieronder vallen overheidsinstanties, incassobureaus, banken, aangesloten gastouderbureaus, kredietinformatiebureaus, software-ontwikkelaars, hostingpartijen van financiële- en webapplicaties zoals Opvangapp en Mailchimp. Met de bedrijven, die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ook indien één van deze bedrijven persoonsgegevens verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte. De Gastoudercentrale blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Cookies en/of vergelijkbare technieken

De Gastoudercentrale gebruikt technische en functionele cookies. Daarnaast gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze websites optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Rechten omtrent persoonsgegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens (welke De Gastoudercentrale van u ontvangen heeft) in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Verder heeft u het recht een verzoek in te dienen om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan u of een door u aangewezen organisatie.

Beveiliging persoonsgegevens

De Gastoudercentrale neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Klacht indienen toezichthouder

Bent u niet tevreden over de manier waarop wij uw privacy waarborgen? Neem dan contact met ons op zodat wij samen een oplossing kunnen zoeken. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

De Gastoudercentrale
Telefoon: 0413-350330 (ma-do 8:30-17:00 / vr 8:30-16:00)
E-mail: info@degastoudercentrale.nl
Internet: www.degastoudercentrale.nl

Frisselsteinstraat 5a
5461 AD Veghel

Postbus 505
5460 AM Veghel

Handelsregister Kamer van Koophandel Eindhoven nr: 10143062
De Gastoudercentrale is een handelsnaam van Business Process Solutions B.V.