googleplus facebook

Artikel 1: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door “De Gastoudercentrale”, een handelsnaam van Business Process Solutions B.V., gevestigd te Veghel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 10143062, worden gesloten met gastouderbureaus, gastouders en vraagouders als in deze voorwaarden nader omschreven.

2. De Gastoudercentrale is te allen tijde gerechtigd van toepassing te verklaren bepalingen uit voorwaarden van derden met wie zij ter uitvoering van de dienstverlening overeenkomsten heeft gesloten.

Artikel 2: Begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden en tussen De Gastoudercentrale en organisaties gesloten overeenkomsten wordt verstaan onder:

1. De Gastoudercentrale: Een serviceorganisatie die op basis van een abonnement ondersteunende diensten verleent aan zelfstandige gastouderbureaus en de bij hen aangesloten gastouders en vraagouders.

2. Het gastouderbureau: De instelling, een stichting, een vereniging of een particuliere organisatie, die zich ondermeer ten doel stelt gastouderopvang te bemiddelen en hierop toe te zien conform de wettelijke voorschriften.

3. De gastouder: De persoon die als zelfstandig ondernemer via een gastouderbureau gastouderopvang verzorgt in haar woning of in de woning van de vraagouder.

4. De vraagouder: De ouder van één of meerdere kinderen met een opvangbehoefte die door onder andere gastouders, ingevuld kan worden.

5. Deelnemer: De persoon of organisatie die met een wachtwoord toegang heeft tot de online dienstverlening van De Gastoudercentrale.

6. Opvangapp: Een internettoepassing die vanaf 2014 de administratieve werkstromen verzorgt tussen vraagouder, gastouder, gastouderbureau en De Gastoudercentrale.

7. Kiss4Kids: Een internettoepassing die tot 2015 de administratieve werkstromen verzorgt tussen vraagouder, gastouder, gastouderbureau en De Gastoudercentrale.

8. CMS4Kids: Een content management systeem voor het beheer van de inhoud van websites die door De Gastoudercentrale aan het gastouderbureau beschikbaar zijn gesteld.

9. Gastoudermarktplaats: Een internettoepassing waarmee gastouderbureaus de vrije opvangcapaciteit bij aangesloten gastouders aan kunnen bieden en zelf beheren.

Artikel 3: Overeenkomsten

1. De overeenkomst voor dienstverlening door De Gastoudercentrale komt tot stand nadat De Gastoudercentrale van het gastouderbureau een ondertekende deelnameovereenkomst ontvangen heeft.

2. Na ontvangst van de deelnameovereenkomst krijgt het gastouderbureau een toegangscode voor de online systeemomgeving Opvangapp en/of Kiss4Kids.

3. Na deelname van een gastouderbureau krijgen de gastouders en vraagouders die bij het gastouderbureau met een uniek e-mailadres zijn/worden ingeschreven, automatisch een toegangscode voor het online gebruik van Opvangapp en/of Kiss4Kids.

4. Het gastouderbureau is ervoor verantwoordelijk dat de dienstverlening van De Gastoudercentrale aan de gastouders en vraagouders plaatsvindt onder de algemene voorwaarden van De Gastoudercentrale.

5. Het gastouderbureau neemt in haar contracten met de gastouder en vraagouder voorwaarden op waarmee de dienstverlening van De Gastoudercentrale gewaarborgd is.

6. De Gastoudercentrale gaat ervan uit dat gastouders en vraagouders gebruik maken van de diensten van De Gastoudercentrale binnen de kaders van de deelnameovereenkomst die De Gastoudercentrale gesloten heeft met het gastouderbureau.

7. Aanvullende diensten buiten de kaders van de deelnameovereenkomst worden apart geoffreerd en gecontracteerd.

Artikel 4: Werkwijze

1. De Gastoudercentrale levert een groot aantal diensten middels een internet portal. Ter beveiliging van de organisatie- en persoonsgegevens krijgen deelnemers een persoonlijke toegangscode uitgereikt.

2. Elke deelnemer aan De Gastoudercentrale krijgt een eigen online administratie die voor hem toegankelijk is met zijn persoonlijke toegangscode.

3. De verantwoordelijkheid voor het gebruik en de veiligheid van de persoonlijke toegangscode ligt geheel bij de deelnemer.

4. De verantwoordelijkheid voor de controle op juistheid van de gegevens ligt ook geheel bij de deelnemer die deze gegevens beheert met zijn eigen toegangscode.

5. De Gastoudercentrale stelt gedurende de openingsuren een helpdesk beschikbaar voor vragen van gastouderbureaus, vraagouders en gastouders.

Artikel 5: Tarieven

1. De Gastoudercentrale stelt jaarlijks het abonnementstarief vast voor de dienstverlening aan gastouders en gastouderbureaus.

2. De Gastoudercentrale heeft het recht de abonnementstarieven voor haar dienstverlening jaarlijks aan te passen. Deze aanpassingen zullen tenminste twee maanden van tevoren door De Gastoudercentrale worden aangekondigd.

3. De Gastoudercentrale brengt geen BTW in rekening over de kosten van haar dienstverlening.

4. Het gastouderbureau bepaalt geheel zelfstandig de tarieven die zij voor de bureaukosten in rekening brengt bij de vraagouders. Dit binnen de kaders die bij De Gastoudercentrale mogelijk zijn bij de administratieve verwerking van de vastgestelde tarieven in offertes, contracten en facturen.

Artikel 6: Kassiersfunctie

1. De Gastoudercentrale voert de kassiersfunctie uit in opdracht van het gastouderbureau en de gastouder voor de gecontracteerde opvang in Opvangapp en/of Kiss4Kids.

2. De kassiersfunctie wordt uitgevoerd via een Derdengeldenrekening door Stichting Derdengelden Gastouderopvang.

3. De vraagouder kan voor de gecontracteerde opvang in Opvangapp en/of Kiss4Kids een machtiging aan de kassier verstrekken voor het automatisch incasseren van de factuurbedragen naar de rekening van de Stichting Derdengelden Gastouderopvang.

4. Een vraagouder die het machtigingsformulier van Stichting Derdengelden Gastouderopvang volledig heeft ingevuld, ondertekend en ingeleverd bij de kassier, ontvangt van De Gastoudercentrale een e-mail met een uniek incassokenmerk IBAN. Vanaf dat moment is de kassier gemachtigd om de nieuwe facturen van deze vraagouder, waarop staat vermeld dat deze automatisch geïncasseerd zullen worden, te incasseren.

5. Een vraagouder die de machtiging van Stichting Derdengelden Gastouderopvang wenst in te trekken, kan de verstrekte machtiging schriftelijk stopzetten via De Gastoudercentrale.

6. De Gastoudercentrale maakt afspraken met het gastouderbureau en de gastouder over de te hanteren incasso- en betalingsregels voor de vraagouders.

7. De kassier behoudt het recht voor een incassomachtiging van een vraagouder in te trekken en zal dit schriftelijk kenbaar maken aan de vraagouder en het gecontracteerde gastouderbureau.

8. De Gastoudercentrale signaleert naar het gastouderbureau en de betrokken gastouder omtrent afwijkend betalingsgedrag van de vraagouder.

9. In geval vraagouders meer gelden hebben voldaan dan verschuldigd aan de kassier, blijft het tegoed voor deze vraagouder op de rekening van Stichting Derdengelden Gastouderopvang staan ten behoeve van de eerstvolgende factuur.

10. De vraagouder kan schriftelijk bij De Gastoudercentrale verzoeken het tegoed (zoals beschreven in artikel 6.9) terug te storten op het rekeningnummer waarmee de gelden zijn voldaan.

11. De kassier zal de betrokken gastouder, na ontvangst van gelden van de vraagouder, naar rato van de factuurbedragen binnen vijf kalenderdagen uitbetalen vanaf de rekening van de Stichting Derdengelden Gastouderopvang.

12. De kassier zal het betrokken gastouderbureau, na ontvangst van gelden van de vraagouder, naar rato van de factuurbedragen wekelijks uitbetalen vanaf de rekening van de Stichting Derdengelden Gastouderopvang.

13. In geval de vraagouder een geïncasseerd bedrag storneert of een factuur niet geïncasseerd kan worden, worden de vraagouder en de betrokken partijen (de gecontracteerde gastouder en het gastouderbureau) geïnformeerd.

14. In geval van de beschreven situatie in artikel 6.13, dient de vraagouder het bedrag van de factuur zelf over te maken aan Stichting Derdengelden Gastouderopvang.

15. In geval van de beschreven situatie in artikel 6.13 of in geval het gastouderbureau facturen crediteert, heeft de kassier het recht om het reeds betaalde bedrag bij de gecontracteerde gastouder en het gastouderbureau terug te vorderen en/of te verrekenen met nog te ontvangen gelden.

16. In geval de gastouder teveel ontvangen bedragen weigert terug te betalen of het bedrag niet teruggevorderd kan worden, heeft de kassier het recht het teveel betaalde bedrag bij het gastouderbureau terug te vorderen.

17. De kassier betaalt de vergoedingen voor het gastouderbureau en de gastouder uit na aftrek van de abonnementskosten en eventuele overige facturen voor De Gastoudercentrale.

18. Indien definitieve betaling van schulden aan de kassier niet binnen 30 dagen is geschied, is de schuldenaar in verzuim en heeft de schuldeiser het recht de incasso van het verschuldigde bedrag uit handen te geven. Vanaf die dag is de schuldenaar ook de wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag alsmede de buitengerechtelijke incassokosten, onverlet haar recht tot beëindiging van de overeenkomst.

19. Buitengerechtelijke kosten zijn die kosten, die de schuldeiser in verband met de incasso van haar vordering dient te voldoen. Het incassotarief van Wet Incassokosten is voor de vaststelling van de hoogte van die kosten maatgevend.

20. Indien definitieve betaling niet tijdens een minnelijke fase is geschied, kan een gerechtelijke procedure worden opgestart. Vanaf die dag is de schuldenaar naast de in artikel 6.18 vermelde kosten, ook de kosten voor de gerechtelijke procedure (onder andere deurwaarderskosten, kosten derden en kosten griffierecht) verschuldigd.

21. Indien het gastouderbureau en/of de gastouder schuldeiser is, vraagt de kassier toestemming aan het gastouderbureau voor het opstarten van een incassotraject en gerechtelijke procedure (zoals beschreven in de artikelen 6.18, 6.19 en 6.20).

22. De Gastoudercentrale behoudt zich het recht voor persoonsgegevens te verwerken en verstrekken aan derde partijen, indien dit noodzakelijk is in het acceptatieproces, voor de uitvoering van de overeenkomst en/of indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang. Hieronder wordt met name verstaan het verstrekken van gegevens aan informatiebureaus voor het verminderen/beperken van kredietrisico’s/ financiële risico’s, het innen van vorderingen en het optimaliseren van het debiteurenbeleid.

23. De Gastoudercentrale heeft, voor zover zij dit met het oog op het acceptatieproces, een goede uitvoering van de Overeenkomst en/of vanwege een gerechtvaardigd belang wenselijk acht, het recht vertrouwelijke informatie kenbaar te maken aan het bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken gastouderbureau.

24. Bij niet-nakoming van verplichtingen door de deelnemer is De Gastoudercentrale gerechtigd de overeenkomst op te zeggen per datum van ingebrekestelling.

Artikel 7: Weigering Deelnemer

1. De Gastoudercentrale behoudt zich het recht voor een persoon of organisatie de deelname aan De Gastoudercentrale te weigeren voor de duur van een door haar vast te stellen periode, indien er twijfel is aan de reden voor deelname aan De Gastoudercentrale.

2. De Gastoudercentrale behoudt zich het recht voor de dienstverlening aan een deelnemer te weigeren wanneer, ondanks schriftelijke aanmaningen, de deelnemer een zodanig gedrag blijft vertonen dat er geen sprake meer kan zijn van normale verhoudingen voor de dienstverlening van De Gastoudercentrale.

Artikel 8: Reikwijdte dienstverlening

1. De dienstverlening van De Gastoudercentrale is van toepassing voor alle vraagouders en gastouders die ingeschreven zijn bij gastouderbureaus die een deelnameovereenkomst gesloten hebben met De Gastoudercentrale.

2. Gastouders kunnen aanspraak maken op de aanvullende verzekeringen van De Gastoudercentrale nadat zij eerst de verplichte eigen verzekering aangesproken hebben. De aanspraak is alleen van toepassing voor de opvangduur en opvangtijden van de kinderen die geadministreerd en gefactureerd worden via De Gastoudercentrale. Per schadegeval geldt er een eigen risico geldende de voorwaarden van de afgesloten collectieve aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering.

3. Gastouders die geen opvang (meer) verzorgen welke gecontracteerd en gefactureerd wordt via De Gastoudercentrale kunnen geen aanspraak maken op dienstverlening van De Gastoudercentrale.

4. Gastouders, vraagouders en gastouderbureaus hebben na beëindiging van de dienstverlening van De Gastoudercentrale nog minimaal één jaar online toegang tot hun administratie. Na deze periode worden de gegevens gearchiveerd conform de regels van de Belastingdienst.

Artikel 9: Beëindiging

1. De deelnameovereenkomst met De Gastoudercentrale kan éénmaal jaarlijks per 31 december schriftelijk beëindigd worden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

2. De deelnameovereenkomst wordt geacht met wederzijds goedvinden onmiddellijk te zijn beëindigd:

a. Bij bedrijfsbeëindiging, faillissement of surceance van betaling;

b. Bij overname van de organisatie door een andere partij;

c. Bij schriftelijke beëindiging van de deelnameovereenkomst volgens de regels in lid 1.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

1. Alle handelingen en werkzaamheden van de deelnemer in de online omgeving van De Gastoudercentrale geschieden voor rekening en risico van de deelnemer.

2. De deelnemers zijn zelf aansprakelijk voor de juistheid, actualiteit en tijdigheid van de gegevens die zij online via systemen van De Gastoudercentrale administreren en communiceren.

3. De deelnemers zijn aansprakelijk voor de gevolgen van het handelen van haar personeel of door haar ingeschakelde derden, voor zover zij hiervoor wettelijk aansprakelijk zijn.

4. De Gastoudercentrale sluit iedere aansprakelijkheid door foutief gebruik van haar dienstverlening, hoe ook genaamd of ontstaan, door wie ook ingesteld en voor welke schade dan ook, nadrukkelijk uit.

5. Iedere aansprakelijkheid van De Gastoudercentrale is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van De Gastoudercentrale wordt uitbetaald.

6. De Gastoudercentrale is niet aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade en immateriële schade.

Artikel 11: Beschikbaarheid

1. De Gastoudercentrale streeft ernaar een maximale beschikbaarheid van de online portal te garanderen voor zover het binnen de directe beïnvloedingssfeer ligt van De Gastoudercentrale.

2. De Gastoudercentrale is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht en calamiteiten zoals bijvoorbeeld stroomuitval of een storing bij de internet provider.

3. Als overmacht gelden alle omstandigheden die De Gastoudercentrale redelijkerwijs niet heeft kunnen vermijden en waarvan De Gastoudercentrale de gevolgen redelijkerwijs niet heeft kunnen verhinderen.

4. De Gastoudercentrale neemt de noodzakelijke maatregelen voor back-up procedures, beveiligingsroutines, herstelfunctionaliteit, gebruikerslogging, machineredundantie, performance management en overige aspecten die van belang zijn voor een optimale werking van de portal.

5. In geval van overmacht blijft de overeenkomst van kracht, de verplichtingen van De Gastoudercentrale worden echter voor de duur van de overeenkomst opgeschort. De deelnemer staat ook ten tijde van overmacht in voor de betaling van de doorlopende kosten.

Artikel 12: Voorbehoud fouten

De websites van De Gastoudercentrale en ander informatiemateriaal zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld en worden ook als zodanig onderhouden. Desondanks kunnen er aan de inhoud geen rechten worden ontleend en kan er geen aanspraak gemaakt worden op de juistheid en volledigheid van de informatie.

Artikel 13: Wijzigingen

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen de voorwaarden door De Gastoudercentrale worden gewijzigd. De Gastoudercentrale zal wijzigingen minimaal één maand voor ingangsdatum op enigerlei wijze aankondigen.

Artikel 14: Geschillenregeling

1. Op de rechtsbetrekkingen tussen De Gastoudercentrale en derden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen tussen De Gastoudercentrale en derden zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement ’s-Hertogenbosch.

Veghel,

1 januari 2015